GDPR

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE PRAHA SVÍTÍ

Společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČO: 25672541, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5402

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČO: 25672541, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5402 (dále jen „společnost THMP“) stanoví tyto všeobecné podmínky užívání mobilní aplikace PRAHA SVÍTÍ (dále jen „pravidla“). Tato pravidla představují úplná a právně vymahatelná pravidla užívání aplikace.

Mobilní aplikace PRAHA SVÍTÍ (dále jen „aplikace“) je určena výlučně pro hlášení poruch na veřejném osvětlení, nacházející se na území hlavního města Prahy, společnosti THMP (dále jen „účel“).

Výlučným vlastníkem aplikace je společnost THMP. Veškerá autorská a jiná práva duševního vlastnictví vztahující se k aplikaci, jakož i ke zdrojovému kódu, náleží výlučně společnosti THMP. Společnost THMP se stává vlastníkem veškerého obsahu, který uživatel prostřednictvím aplikace zašle společnosti THMP společnost THMP si dále vyhrazuje právo s tímto obsahem naložit dle svého uvážení.

Společnost THMP si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv měnit či doplňovat, a to i bez předchozího upozornění uživatelů.

Společnost THMP je dále oprávněna na základě vlastního rozhodnutí pravidelně upravovat aplikaci, a to vč. jejího vzhledu či funkcí.

Užíváním aplikace se uživatel zavazuje dodržovat veškerá zde stanovená pravidla užívání aplikace. Stažení aplikace a jejím užíváním uživatel akceptuje níže uvedená pravidla užívání a potvrzuje, že s nimi souhlasí.

Užívání aplikace je bezplatné.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

Uživatel je oprávněn veškeré informace či data z aplikace užívat pouze ke stanovenému účelu. Jakékoliv uchovávání, zobrazování, distribuce či obdobné úkony informací či dat z aplikace je uživatel oprávněn činit pouze pro vlastní osobní potřebu. Jakékoliv zneužití či použití aplikace jiným způsobem než pro osobní potřebu uživatele vč. použití aplikace pro obchodní účely, je zakázáno.

Uživatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti THMP jakékoliv informace či data z aplikace zpřístupňovat veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem.

Uživatel nesmí při používání aplikace porušit právní předpisy, dobré mravy, užívat aplikaci k protiprávním účelům, porušovat autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví.

Uživatel nesmí používáním aplikace zejména, nikoliv však výlučně:

• zasahovat do práva duševního vlastnictví třetí osoby (tj. zejména autorská práva a práva průmyslového vlastnictví)

• porušovat či podněcovat k jakémukoliv jednání, které by porušovalo právní předpisy

• nahrávat do aplikace obsah klamlivý, podvodný či zavádějící

• nahrávat do aplikace obsah vulgární, pornografický či urážející

• nahrávat do aplikace obsah potlačující základní práva a svobody jedince

• nahrávat do aplikace obsah jinak nezákonný či škodlivý


Společnost THMP v této souvislosti upozorňuje uživatele, že zasílaný obsah nedoporučuje uživateli pořizovat zejména během řízení motorového či nemotorového vozidla, během přecházení komunikace či za jiných obdobných situací, při nichž může uživatel způsobit sobě či třetí osobě újmu na životě, zdraví či majetku.

Společnost THMP si vyhrazuje právo zablokovat či jinak omezit užívání aplikace v případě, že je jejím uživatelem použita v rozporu s těmito pravidly nebo zneužita k jinému účelu, než je stanoveno v těchto pravidlech.

Za užívání aplikace v rozporu s těmito pravidly se považují také nedovolené zásahy do její funkčnosti.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI THMP

Společnost THMP nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu, přímou či nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s užíváním aplikace. Konkrétní uživatel aplikace v plném rozsahu odpovídá za vlastní podnět o hlášení poruchy na veřejném osvětlení vč. veškeré dokumentace (a to i fotodokumentace), kterou prostřednictvím aplikace společnosti THMP odeslal.

Společnost THMP neodpovídá za funkčnost dostupnost ani kvalitu aplikace a jejího obsahu. Společnost THMP má právo kdykoliv aplikaci odstavit (trvale či po přechodnou dobu) či částečně znepřístupnit k užívání. Uživateli v takovémto případě nevyplývají vůči THMP žádná práva či nároky.

Uživatel aplikace užívá aplikaci na vlastní riziko a odpovědnost. Společnost THMP nenese žádnou odpovědnost za způsob a okolnosti, za jakých uživatel pořídí obsah, jenž prostřednictvím aplikace zašle společnosti THMP.

TECHNICKÁ PODPORA APLIKACE

Společnost THMP poskytuje technickou podporu aplikace pro hlášení poruch na VO v pracovních dnech mezi 09:00 – 16:00 hod.

V případě technické chyby se uživatel aplikace může obracet na e-mailovou adresu: podpora@thmp.cz.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE

Uživatel aplikace bere na vědomí, že společnost THMP je oprávněna v souvislosti s užíváním aplikace shromažďovat, zpracovávat a uchovávat osobní údaje uživatelů, a to výlučně pro účely stanovené těmito pravidly.

Informace o zpracování osobních údajů se nacházejí zde.

ROZHODNÉ PRÁVO, PLATNOST A ÚČINNOST PRAVIDEL

Na tato pravidla, stejně jako všechny závazky vzniklé v důsledku užívání této aplikace, se použije český právní řád, zejména příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato pravidla jsou platné a účinné od 1. 5. 2020.